Regulamin

Regulamin programu Social Selling Experts

Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie Social Selling Experts.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu jest Monday Agencja Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-033) przy ul. Górskiego 9 (dalej zwana „Organizatorem”)
 2. Partnerem strategicznym programu jest firma Dell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4a.
 3. Regulamin określa zasady udziału w programie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do programu.

§ 2. Zasady udziału

 1. Program jest skierowany do partnerów handlowych firmy Dell Sp. z o.o., którzy są uczestnikami programu Dell Technologies Partner Program.
 2. Program Social Selling to program rozwojowy dla Partnerów, którzy chcą wejść na drogę transformacji cyfrowej swoich działów sprzedaży i marketingu. Jest skierowany do ekspertów z zarządu, szefów sprzedaży, a także działów sprzedaży, marketingu oraz HR.
 3. Program opiera się o 3 filary:
 1. Każdy z modułów zawiera od 5 modułów szkoleniowych w formie ok. 15-45 minutowych nagrań oraz materiałów szkoleniowych typu e-booki, workbooki, onepagery. Moduły są dedykowane handlowcom, szefom  sprzedaży,  marketingowi, ekspertom wewnętrznym, zarządowi i HR.
 2.  Uczestnicy programu otrzymują dostęp 3 poziomów zaawansowania
 1. Moduły szkoleniowe będą udostępnione na specjalnej platformie e-learningowej  dostępnej pod adresem www.socialsellingexperts.pl.  Aby uzyskać dostęp do materiałów, wymagana jest rejestracja uczestników Programu na platformie.
 2. Program obejmuje też grywalizację poprzez osiąganie korzyści w postaci nagród i wspólnych jako organizacja celów z wykorzystaniem social media.
  1. https://sharebee.pl/app-privacy-policy
 3. Program obejmuje również dedykowaną opiekę ekspertów od social sellingu i social media w ramach pakietów Medium i Expert.

§ 4. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały umieszczone w serwisie www.socialsellingexperts.pl, w tym materiały szkoleniowe stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, pozostałych ustaw znajdujących zastosowanie dla praw własności intelektualnej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Polska.
 2. Zabrania się korzystania przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 1 powyżej niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek. W szczególności zabronione jest, w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek, zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części, umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów, zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

§ 5. Dane osobowe

 1. W związku z uczestnictwem w Programie Administrator zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Programu.
 2. Kategorie danych zbieranych przez Administratora obejmują: imię, nazwisko, nazwę firmy lub organizacji, stanowisko w firmie lub organizacji oraz jego poziom, zakres odpowiedzialności w firmie lub organizacji, liczbę osób, które zatrudnia firma lub organizacja, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, identyfikator, IP. Gromadzone mogą być także informacje demograficzne takie jak zainteresowania i preferencje, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, w tym dane dotyczące aktywności Użytkownika.
 3. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do chwili cofnięcia zgody.
 4. Z uprawnień przysługujących Uczestnikom można korzystać kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail kontakt@socialsellingexperts.pl lub pisemnie na adres Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górskiego 9, 00-033, Warszawa.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.