Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SOCIAL SELLING EXPERTS

Ochrana soukromí uživatelů webových stránek Social Selling Experts (včetně www.socialsellingexperts.pl) je pro nás velmi důležitá. V tomto dokumentu jsme shromáždili informace týkající se zásad a způsobu shromažďování, zpracování a používání informací o uživatelích, kteří používají webové stránky Social Selling Experts.

DEFINICE

Správce:Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem ve Varšavě na ul. Górskiego 9, 00-033, Varšava, zapsaná v rejstříku firem vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000472005, NIP 9512193202
Osobní údaje: veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby prostřednictvím jednoho nebo více zvláštních prvků určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby, včetně IP čísla zařízení, údajů o poloze, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.Zásady: současné Zásady ochrany osobních údajů.GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.Webové stránky: tematické webové stránky, zveřejněné správcem údajů, na které se vztahují tyto zásady, dostupné na adrese: www.transformation-experts.pl.
Uživatel: jakákoli fyzická osoba, která navštíví webové stránky nebo využívá jednu či více služeb nebo funkcí, které jsou na webových stránkách k dispozici.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

V souvislosti s používáním webových stránek uživatelem shromažďuje správce osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých služeb nabízených na webových stránkách nebo pro zpřístupnění funkcí webových stránek, jakož i informace o činnosti uživatele na webových stránkách.Kategorie údajů shromažďovaných správcem zahrnují: jméno, příjmení, název společnosti nebo organizace, pracovní pozici ve společnosti nebo organizaci a její postavení, rozsah odpovědnosti ve společnosti nebo organizaci, počet osob zaměstnaných ve společnosti nebo organizaci, e-mailovou adresu, korespondenční adresu, telefonní číslo, identifikátor, IP.Mohou být také shromažďovány demografické informace, jako jsou zájmy a preference, a rovněž informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie, včetně údajů o aktivitě uživatele na webových stránkách.Níže uvádíme podrobná pravidla a důvody zpracování osobních údajů uživatelů a jejich zpracování v souvislosti s používáním webových stránek.

CÍLE A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Zpracování osobních údajů uživatelů v souvislosti s používáním webových stránek
Osobní údaje uživatelů používajících webové stránky (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie) jsou správcem údajů zpracovávány: za účelem umožnění správci údajů poskytovat služby prostřednictvím webových stránek elektronickými prostředky v rozsahu, v jakém správce poskytuje uživatelům obsah, služby nebo funkce nacházejících se na webových stránkách, včetně účasti na školeních, webinářích atd. (Čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
pro analytické a statistické účely, kdy je zpracování nezbytné pro realizaci oprávněného zájmu správce na provádění analýzy činnosti uživatelů, jakož i jejich preferencí, za účelem zlepšení funkcí a poskytovaných služeb a zlepšení fungování webových stránek a jejich údržby (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
za účelem případného určení, vyšetřování nebo obrany proti nárokům, tj. pokud je zpracování nezbytné pro realizaci oprávněného zájmu správce na ochraně jeho práv (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); na základě souhlasu uživatele za účelem informování o produktech, službách správce a za účelem směřování obchodních informací a provádění marketingových aktivit týkajících se uživatelů webových stránek prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, včetně elektronické a telefonické (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).Aktivita uživatele na webových stránkách, včetně jeho osobních údajů, se zaznamenává do systémových protokolů. Takto shromážděné informace zpracovává správce především pro účely související s poskytováním služeb a sdílením funkcí na webových stránkách.Správce tyto údaje zpracovává také pro technické a administrativní účely, pro zajištění bezpečnosti IT systému a jeho správy, jakož i pro analytické a statistické účely, což je výkon jeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním kontaktních formulářů
Uživatel může kontaktovat správce prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách. Použití kontaktního formuláře vyžaduje poskytnutí základních osobních údajů nezbytných pro kontaktování uživatele a zodpovězení otázky nebo posouzení odesílané zprávy.Uživatel může dodatečně poskytnout jakékoli údaje, pokud zjistí, že to zlepší kontakt nebo vyřízení žádosti.Poskytnutí osobních údajů, které jsou označeny jako povinné, je nutné pro přijetí a vyřízení dotazu. Jejich neposkytnutí má za následek nemožnost vyřízení dotazu. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

Osobní údaje jsou zpracovávány:

za účelem identifikace odesílatele a vyřízení jeho dotazu zaslaného prostřednictvím poskytnutého formuláře, což je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); pro analytické a statistické účely, které jsou nezbytné pro realizaci oprávněného zájmu správce, spočívajícího ve vedení statistik dotazů zaslaných uživateli prostřednictvím webových stránek za účelem zlepšení jejich funkce, jakož i produktů a služeb. (Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Zpracování údajů v souvislosti s objednáváním a zasíláním newsletteru
Správce poskytuje službu elektronického zasílání newsletteru, který je zasílán osobám, které za tímto účelem poskytly svou e-mailovou adresu. Poskytnutí údajů v podobě e-mailové adresy je nutné pro poskytování služby zasílání newsletteru a jejich neposkytnutí má za následek nemožnost zasílání.

Osobní údaje jsou zpracovávány:

za účelem zasílání newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR); na základě souhlasu uživatele za účelem informování o produktech a službách správce, jakož i za účelem zasílání obchodních informací a provádění marketingových aktivit týkajících se uživatelů webových stránek prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to i elektronicky a telefonicky (čl. 6 odst. písm. a) GDPR); pro analytické a statistické účely, které jsou nezbytné pro realizaci oprávněného zájmu správce na analýze činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem zlepšení používaných funkcí; (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); za účelem případného určení, vyšetřování nebo obrany proti nárokům – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE
Soubory cookie (tzv. cookies) jsou IT data, zejména textové soubory instalované do zařízení uživatele při používání webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název domény webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení uživatele a jejich jedinečné číslo.Informace o souborech cookie uvedené v těchto zásadách se vztahují i na další podobné technologie, které mohou být použity při užívání webových stránek uživatelem.

Soubory cookie se na webových stránkách používají za účelem:

a) přizpůsobení webových stránek preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek. Soubory cookie umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit webové stránky způsobem, který odpovídá individuálním potřebám uživatele, b) vytvářet statistiky, které pomáhají správci webových stránek pochopit, jak uživatelé webové stránky používají, což umožňuje zlepšovat jejich obsah, funkce a strukturu; c) udržovat relaci uživatele po přihlášení na webové stránky, díky čemuž se uživatel nemusí přihlašovat na každé podstránce webových stránek; d) poskytovat personalizovaný reklamní obsah uživateli.

Servisní soubory cookie
Správce používá tzv. servisní soubory cookie, aby mohl uživateli poskytovat elektronicky poskytované služby a zlepšovat kvalitu těchto služeb.Správce a další subjekty, které mu poskytují analytické a statistické služby, proto používají soubory cookie tak, že ukládají informace nebo přistupují k informacím, které jsou již uloženy v koncovém zařízení uživatele (počítač, telefon atd.). Soubory cookie používané k tomuto účelu zahrnují:
soubory cookie obsahující údaje zadané uživatelem (identifikátor relace) během relace (userinputcookies);
ověřovací soubory cookie se používají u služeb, které vyžadují ověření po dobu trvání relace (authenticationcookies);
soubory cookie pro zajištění bezpečnosti, tj. pro odhalení podvodu během ověřování (usercentricsecuritycookies);
soubory cookie relace pro multimediální přehrávače (např.např. soubory cookie pro přehrávače flash) po dobu trvání relace (multimedia playersessioncookies);
trvalé soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo déle (userinterfacecustomizationcookies);
soubory cookie umožňující sledování provozu na webových stránkách, tj. analýzu dat, včetně souborů cookie:LinkedIn Insight Tag – slouží ke zkoumání sledujících webových stránek a k analýze způsobu, jakým uživatelé webové stránky používají, a k vytváření statistik a přehledů v této oblasti,
Facebook Pixel – slouží k testování sledujících webových stránek a k analýze způsobu, jakým uživatelé webové stránky používají, a k vytváření statistik a přehledů v této oblasti,
Google Analytics – slouží k analýze způsobu, jakým uživatelé webové stránky používají, a k vytváření statistik a přehledů v této oblasti,
Google Tag Manager – slouží k analýze způsobu, jakým uživatelé webové stránky používají, a k vytváření statistik a přehledů v této oblasti.

Marketingové soubory cookie
Správce může také používat soubory cookie pro marketingové účely, aby mohl používat personalizované reklamy k lepšímu zacílení na uživatele. Za tímto účelem může správce zpracovávat informace uložené v koncovém telekomunikačním zařízení uživatele (počítač, telefon). Soubory cookie a údaje shromážděné jejich prostřednictvím mohou být používány zejména k propagaci produktů a služeb správce.

Odstranění souborů cookie
Ve většině případů webový prohlížeč standardně umožňuje ukládání a uchovávání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele. Uživatel může kdykoli změnit nastavení souborů cookie ve webovém prohlížeči, který používá. Uživatel může tato nastavení změnit, a to zejména tak, že v nastavení webového prohlížeče zablokuje automatické zpracování souborů cookie nebo že nastaví povinné informování o ukládání souborů cookie v zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech správy souborů cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Ponechání výchozího nastavení souborů cookie v prohlížeči znamená, že budou soubory cookie uloženy v koncovém zařízení uživatele, což správci umožní zpracovávat informace obsažené v koncovém zařízení uživatele. Vezměte prosím na vědomí, že úplné zablokování souborů cookie může zabránit v používání všech funkcí webových stránek.Níže jsou uvedeny odkazy na zdroje, které ukazují, jak určit podmínky ukládání nebo přístupu k souborům cookie pomocí nastavení nejoblíbenějších webových prohlížečů

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera Safari

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Doba zpracování údajů správcem závisí na účelu, pro který jsou osobní údaje uživatele zpracovávány.Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu používání webových stránek (a po jeho ukončení po dobu promlčení případných nároků), a to až do podání účinné námitky proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem správce, nebo do odvolání souhlasu se zpracováním údajů v případech, kdy je právním základem pro jejich zpracování souhlas.
Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro určení, vyšetřování nebo obranu proti případným nárokům, a po uplynutí této doby pouze tehdy, pokud to bude vyžadovat zákon. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně vymazány, a to i prostřednictvím jejich anonymizace správcem.

PRÁVA UŽIVATELE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uživatel webových stránek má právo na: přístup k údajům, žádost o opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů, jakož i právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud jsou údaje uživatele zpracovávány na základě souhlasu, lze jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu. Práva uživatelů lze uplatnit kontaktováním správce prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@socialsellingexperts.pl nebo písemně na adresu Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górskiego 9, 00-033, Varšava.

PRÁVO VYJADŘIT NESOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU
Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů pro účely přímého marketingu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které je prováděno až do odvolání souhlasu. Chcete-li odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, obraťte se na správce, jak je popsáno výše.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
Osobní údaje uživatelů mohou být správcem zpřístupněny externím subjektům – dodavatelům odpovědným za servis webových stránek a IT systémů používaných k jejich údržbě, subjektům, jako jsou subdodavatelé, kteří správci poskytují služby a jejichž realizace zahrnuje zpracování osobních údajů uživatelů (např. marketingové agentury v oblasti marketingových služeb), subjektům a osobám spojeným se správcem, včetně společností z jeho kapitálové skupiny.V případě získání souhlasu uživatele mohou být jeho údaje poskytnuty i jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových.
Správce může rovněž zpřístupnit osobní údaje uživatele příslušným orgánům nebo třetím stranám, které o takové informace požádají, a to na základě příslušného právního základu a v souladu s platnými právními předpisy.

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány automatizovaně, a to i formou profilování. Automatizované rozhodování bude založeno na principech vyhodnocování faktorů, jako jsou: zájmy, preference, poloha. Výsledkem takového zpracování bude zobrazení personalizovaného obsahu a reklam na webových stránkách.

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce průběžně monitoruje rizika spojená se zpracováním osobních údajů uživatelů tak, aby osobní údaje byly zpracovávány bezpečným způsobem, aby byly chráněny odpovídajícími bezpečnostními opatřeními, s ujištěním, že k údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a pouze v rozsahu, který je nezbytný vzhledem k úkolům, které plní.Správce rovněž dbá na to, aby jeho subdodavatelé a další subjekty, které s ním spolupracují v souvislosti s provozem webových stránek, zaručili použití vhodných bezpečnostních opatření vždy, když zpracovávají osobní údaje uživatelů jménem správce.

KONTAKTOVÁNÍ SPRÁVCE
Uživatelé mohou kontaktovat správce prostřednictvím e-mailové adresy: kontaktak@socialsellingexperts.pl nebo písemně na adrese: Monday Agencja Komunikacji sp.z o.o. spk. ul. Górskiego 9, 00-033 Varšava.