Všeobecné podmínky

Pravidla programu Social Selling Experts

Níže uvedená pravidla (dále jen „pravidla“) definují pravidla, rozsah a podmínky účasti v programu Social Selling Experts.

§ 1. Obecná ustanovení

Program organizuje společnost s ručením omezeným Monday Communication Agency Company z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-033), ul. Górskiego 9 (dále jen „organizátor“)

Strategickým partnerem programu je společnost Dell Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-189), ul. Inflancka 4a.

Pravidla definují pravidla pro účast v programu a obsahují podmínky účasti, které účastník přijímá při vstupu do programu.

§ 2. Pravidla pro účast

Program je určen pro obchodní partnery společnosti Dell Sp. z o.o., kteří se účastní partnerského programu Dell Technologies.Program Social Selling je program rozvoje pro partnery, kteří se chtějí vydat cestou digitální transformace svých prodejních a marketingových oddělení. Je určen pro odborníky z představenstva, pro vedoucí prodeje a pro obchodní, marketingová a personální oddělení.

Program je založen na 3 pilířích:

Každý modul zahrnuje 5 školicích modulů v podobě cca 15–45minutových nahrávek a školicích materiálů, jako jsou e-knihy, pracovní sešity a jednostránkové prezentace.

Moduly jsou určeny pro prodejce, manažery prodeje, marketing, interní odborníky, management a personalisty.

Účastníci programu získají přístup ke třem úrovním pokročilosti.

Školící moduly budou k dispozici na speciální e-learningové platformě dostupné na adrese www.socialsellingexperts.pl. Aby účastníci programu získali přístup k materiálům, musí se na platformě zaregistrovat. Součástí programu je také gamifikace pomocí odměn a uznání společných cílů organizace při využívání sociálních médií. https://sharebee.pl/app-privacy-policy
Součástí programu je také určená odborná péče o sociální prodej a sociální média v rámci balíčků Medium a Expert.

§ 4. Práva duševního vlastnictví

Veškeré materiály zveřejněné na webových stránkách www.socialsellingexperts.pl, včetně školicích materiálů, jsou předmětem nehmotných majetkových práv k dílům nebo databázím poskytovatele služeb, příjemců služeb nebo třetích stran a jsou chráněny podle zákona o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským, zákona o ochraně databází, dalších zákonů platných pro práva duševního vlastnictví a mezinárodních úmluv, jichž se Polsko účastní.

Zákazníkům je zakázáno používat materiály uvedené v bodě 1 této kapitoly nad rámec povoleného použití. Zejména je zakázáno provádět v rozsahu překračujícím rámec povoleného použití následující činnosti: reprodukovat tyto materiály a umisťovat je na jiné webové stránky nebo je jakýmkoli jiným způsobem zpřístupňovat třetím osobám, a to vcelku nebo po částech, umisťovat odkazy na webové stránky takovým způsobem, že je obtížné nebo nemožné zjistit zdroj původu materiálů, reprodukovat materiály na nosičích, jakož i šířit a umisťovat takto vytvořené kopie na trh, šířit publikace materiálů nebo grafický design, bez ohledu na důvody nebo účel tohoto typu šíření.

§ 5. Osobní údaje

V souvislosti s účastí v programu shromažďuje správce osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých služeb nabízených v rámci programu.
Kategorie údajů shromažďovaných správcem zahrnují: jméno, příjmení, název společnosti nebo organizace, pracovní pozici ve společnosti nebo organizaci a pozici, rozsah odpovědnosti ve společnosti nebo organizaci, počet osob zaměstnaných ve společnosti nebo organizaci, e-mailovou adresu, korespondenční adresu, telefonní číslo, identifikátor, IP. Mohou být také shromažďovány demografické informace, jako jsou zájmy a preference, a rovněž informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie, včetně údajů o aktivitě uživatele.
Účastník programu má právo: na přístup k obsahu údajů a na žádost o opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů, jakož i právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud jde o zpracování údajů uživatele na základě souhlasu, souhlas lze kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu.
Účastníci mohou svá práva uplatnit prostřednictvím kontaktování správce na e-mailové adrese kontakt@socialsellingexperts.pl nebo písemně na adrese Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górskiego 9, 00-033, Varšava.

§ 6. Závěrečná ustanovení

Svým zapojením do programu účastník plně přijímá pravidla soutěže. Účastník se zavazuje dodržovat stanovená pravidla a potvrzuje, že splňuje všechny podmínky, které jej opravňují k účasti v programu.V otázkách, které nejsou upraveny těmito pravidly, se použijí ustanovení polského právního řádu.